Facebook Twitter WhatsApp

Dəstəmaz duaları

    Dəstəmaz almağa başlarkən: “Bismilləhil-azım vəl-hamdü lilləhi alədinil-islam və alə təvfiqil-iman əlhamdülilləhilləzi cəaləl-məə tahüran və cəaləl isləmə nuran” deyilir.

Ağıza su aldıqda: “Allahümməsqini min havdi nəbiyyikə kəsən ləəzməu bəadəhu əbədən”. Buruna su çəkdikdə: “Allahümməərihni raihatəl-Cənnəti vərzüqni min nəimiha və lə türihni raihatən-nari”.

Üzü yuduqda: “Allahümmə bəyyid vəchi bi-nurikə yəvmə təbyəd-dü vücühü əvliyəikə və lə tüsəvvid vəchi bi zünubi yəvmə təsvəddü vü-cühü əadaaikə.

Sağ qolu yuduqda: “Allahümməəatini kitabi bi-yəmini və hasibni hisabən yəsiran”.

Sol qolu yuduqda: “Allahümmə lə tüatini kitabi bişiməli və lə min vərai zahri və lə tühasibni hisabən şədidən”.

Başa məsh etdikdə: “Allahümmə harrim şəari və bəşəri alənnər vəəzilləni təhtə zılli Arşikə yəvmə lə zıllə illə zıllükə.

Qulaqlara məsh etdikdə: “Allahümmə-calni minəlləzinə yəstəmiu-nəl-qavlə fə-yəttəbiunəəhsənəh”.

Boyuna məsh etdikdə: “Allahümməəatiq raqabəti minənnari vah-faz minəs-səlasili vəl ağlal”

Sağ ayağı yuduqda: “Allahümmə səbbit qadəməyyə aləssırati yəv-mə təzillü fihil-aqdəm”.

Sol ayağı yuduqda: “Allahümmə lə tatrud qadəməyyə aləssırati yəvmə tatrudü küllü aqdəmi əadaikə. Allahümməcal səayi məşküran və zənbi məğfuran və aməli məqbulən və ticarəti lən təburə.

Dəstəmaz bitdikdən sonra: “Allahümməcalni minəttəvvabinə vəc-alni minəl-mütətahhirinə vəc-alni min ibadikəs-salihinə vəc-alni mi-nəlləzinə lə havfün aleyhim və lə hüm yəhzənün”.

Sonra səmaya baxaraq: “Sübhanəkəllahümmə və bi hamdik əşhəəl lə iləhə illəəntə vəhdəkə ləşərikə ləkə vəənnə Muhammədən abdü-kə və rasulükə deyilir.

Bundan sonra bir və ya iki, yaxud da üç dəfəəvvəlində “Bəsmələoxumaqla İnnəənzəlnə surəsini oxumaq lazımdır.

Hər kəs lazım olan din bilgilərini öyrənməli və ailəsinə, uşaqlarına öyrətməlidir. Çünki qiyamətdə övrətlər ərlərindən sual olunacaqlar.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину