Facebook Twitter WhatsApp

Namazdan Sonra Dua

   Namazdan sonra oxunan dua:

Əlhamdülillahi Rabbilaləmin. Əssalatü vəssəlamü alə Rəsulina Muhammədin və Alihi və Sahbihi əcmain. Ya Rəbb! Qıldığım namazı qəbul et! Axır və aqibətimi xeyirli et. Son nəfəsimdə Kəlmeyi-təvhid söyləməmi nəsib et. Ölmüşlərimi əfv və məğfirət et. Allahümməğfir vərham və əntə xayrurrahimin. Təvəffənni müslimən və əlhıkni bissalihin. Allahümməğfir-li və li-validəyyə və li-üstaziyyə və lilmümininə vəl müminat yəvmə yəqumül hısab. Ya Rəbb! Məni şeytan şərindən və düşmən  şərindən və nəfsi əmmarəmin şərindən mühafizə et! Evimizə yaxşılıqlar, halal və xeyirli ruzilər ehsan et! Əhli islama salamat ehsan et! Adayi müslimini qahr və pərisan et! Kafirlərlə cihad etməkdə olan müsəlmanlara imdadi ilahiyyən ilə imdad et! Allahümmə innəkə afüvvün kərimün tuhibbül əfvə fafü anni. Ya Rəbb! Xəstələrimizə şəfa, dərdli olanlarımıza dəva ehsan et! Allahümmə inni əsəlükəssıhhatə vəl-afiyətə vəl-əmanətə və hüsnəlhulki vərridaə bilqadəri bi-rəhmətikə ya ərhamərrahimin. Anama, atama, övladlarıma, əqrəba və dostlarıma, bütün din qardaşlarıma xeyirli ömürlər, hüsni hulk, ağlı səlim, səhhət və afiyət, rüşdü hidayət və istiqamət ehsan et ya Rəbb! Amin. Vəlhamdü-lillahi rabbilaləmin. Allahümmə salli ala..., Allahümmə barik ala..., Allahümmə Rabbəna atina... Vəlhəmdü lillahi Rabbilaləmin. Əstağfirullah, əstağfirullah, əstağfirullah, əstağfirullahəlazim əlkərim əlləzi lə-ilahə illa huv əl-hayyəl-qayyumə və ətubü iləyh.

 


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину