Facebook Twitter WhatsApp

Rəsulullahı təsdiq şərtdir

Sual: Bir insan Allaha inansa, hətta bizim Peyğəmbərimiz xaric bütün Peyğəmbərlərə inansa, Aməntünün digər şərtlərinə də inansa, bu insan yenə cəhənnəmlikdirmi?
CAVAB
Bəli, yenə cəhənnəmlikdir. Çünki Allaha inancında səmimi deyil. Allahü təalanın bildirdiyinin hamısına inanmaq şərtdir. Birinə inanılmazsa belə iman olarmı heç?

Həcc ibadəti hələ fərz olmadan əvvəl, Rəsulullah əfəndimiz belə buyurmuşdu:
“Sizə bunları əmr edirəm:
1- Allaha iman. Allaha iman nədir bilirsinizmi? Allahdan başqa məbud olmadığına və Muhammədin Onun peyğəmbəri olduğuna şəhadət etməkdir.
2- Namaz qılmaq,
3- Zəkat vermək,
4- Ramazan orucunu tutmaq.
5- Aldığınız qənimətlərin beşdə birini Allah üçün vermək. Bunları sizdən sonrakılara da bildirin.”
 [Buxari, Müslim, Tirmizi, Nəsai, Əbu Davud, İbni Hibban, Tabərani]


Diqqət edilsə, Muhamməd əleyhissalamın Allahın Peyğəmbəri olduğunu qəbul etmə şərti bildirilir. Qəbul etmək isə, bəyənərək Ona tabe olmaq deməkdir. Tabe olduqda onsuz da missionerlərin uydurduğu belə kafirlik iddiaları gündəmə belə gəlməz, insanın gözü kafirlikdə olmaz.

Ümmət nə deməkdir?
Sual: 
Xristianlara və dinsizlərə də, ümmət deyilir?

CAVAB
Müsəlmanlara ümməti-icabət, qeyri-müslimlərə ümməti-dəvət deyilir, lakin ümmət kəlməsi tək istifadə olunduqda, ümməti- icabət anlaşılır. Buna görə, xristianlara, yəhudilərə və dinsizlərə, ayrıca olaraq “ümmət” deyilməz.

 

Sən olmasaydın kainatı yaratmazdım

Sual: Qurani-kərimdə, “Səni ancaq aləmlərə rəhmət olaraq göndərdim”, “Rəbbinin sənə verdiyi nemətlərlə məcnun deyilsən. Sənin üçün bitməyən, sonsuz mükafat vardır. Əlbəttə sən ən böyük əxlaq üzrəsən”, “Rəbbin sənə çox nemət verəcək, sən də razı olacaqsan” məalindəki ayələrlə və daha bir çox ayə ilə təriflənən Peyğəmbər əfəndimiz haqqında bildirilən, “Əgər sən olmasaydın aləmləri yaratmazdım” qüdsi hədisi üçün, İbni Səbəcilər, Sələfilər və bəzi məzhəbsizlər, “Bu söz, uydurmadır. Heç bir din kitabında yoxdur” deyərək Rəsulullahı aşağılamaq istəyirlər. Bu hədisi-qüdsi, hansı kitablarda keçir?
CAVAB
Rəsulullahın "sallallahü aleyhi və səlləm" üstünlüyünü anlamaqdan aciz və ya ona düşmən olan, yaxud hədisi-şəriflərə uydurma deyən bidət əhli kimsələr, Rəsulullahın təriflənməsinə dözə bilmədikləri üçün, mötəbər kitablardakı hədislərə dərhal uydurma deyirlər. Bu hədisi- qüdsi və bənzərləri, bir çox mötəbər kitabda bildirilmişdir:
Adəm əleyhissalam, Ərşdə gördüyü nurun mahiyyətini sual etdi. Haqq təala buyurdu ki:
“Bu nur, göydə Əhməd, yerdə Muhamməd deyilən, zürriyyətindən bir peyğəmbərin nurudur. O olmasaydı, səni də, yer və göyləri də yaratmazdım.” [Məvahibi-lədünniyyə]

Allahü təala, yenə bir hədisi-qüdsilərdə buyurur ki:
“Ya Adəm, Muhamməd əleyhissalamın adıyla hər nə istəsəydin, qəbul edərdim. O olmasaydı, səni yaratmazdım.” [Hakim]

“Ey Rəsulum, İbrahimi xəlil [dost], səni də özümə həbib [sevgili] etdim. Səndən daha sevgili heç bir şey yaratmadım. Sənin, mənim qatımdakı yüksək dərəcənin bilinməsi üçün, dünyanı və dünya əhlini yaratdım. Sən olmasaydın, kainatı yaratmazdım.” [Məvahibi-lədünniyyə]

Hədisi-şəriflərdə də buyurulur ki:
Adəm əleyhissalam Cənnətdən çıxarılanda, “Ya Rəbb, Muhamməd əleyhissalamın hörmətinə məni əfv et” deyə dua etdi. Allahü təala isə, [nə cavab verəcəyini bildiyi halda, cavabını digər insanların eşitməsi üçün] “ Ya Adəm, onu hələ yaratmadım. Hardan bildin?” buyurdu. Adəm əleyhissalam da, “Ərşdə, La ilahə illəllah, Muhammədün Rəsulullah yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki, şərəfli isminin yanına, ancaq ən çox sevdiyinin, ən şərəfli olanın ismini layiq görürsən” dedi. Allahü təala buyurdu ki: “ Ya Adəm, doğru söylədin. O, Mənə insanların ən sevgilisidir. Onun hörmətinə dua etdiyin üçün səni əfv etdim. Əgər Muhamməd əleyhissalam olmasaydı, səni yaratmazdım.” [Tabərani]

“Allahü təala, İbrahimi özünə xəlil etdiyi kimi, məni də xəlil etdi.” [M. Lədünniyyə] (Deməli, Rəsulullah, həm Həbib, həm Xəlil olan bir peyğəmbərdir.)

Meracda Allahü təala, Rəsulullaha, “Səndən başqa hər şeyi, sənin üçün yaratdım” buyurduqda, Rəsulullah da, “Mən də, səndən başqa hər şeyi, sənin üçün tərk etdim” deyə məruzə etdi. (Miratı-kainat)

“Levlakə levlak ləma xaləktül əflak = Sən olmasaydın kainatı yaratmazdım” qüdsi hədisi, Mərifətnamənin ön sözündə, Yusif Nəbhani həzrətlərinin Ənvarı-Muhammədiyyə kitabının 13-cü səhifəsində və İmam Rəbbani həzrətlərinin Məktubatının 122-ci məktubunda vardır. Məktubatın farsca haşiyəsində, bu hədisin Deyləminin Firdövsündə olduğu bildirilmişdir. Deyləmi də, digər mühəddislər kimi, məşhur və mötəbər bir hədis alimidir. Alusi belə “Qaliyyə” kitabında bildirir. Məktubatı-Rəbbaninin 3-cü cildində, “Sən olmasaydın Cənnəti yaratmazdım”  “O olmasaydı kainatı yaratmaz, rububiyyətimi izhar etməzdim” qüdsi hədisləri də bildirilmişdir. İkinci min ilin mücəddidi İmam Rabbani, İmam Tabərani, İmam Hakim, İmam Deyləmi, Mərifətnamə kitabının sahibi İbrahim Haqqı Ərzurumi, Məvahibi-lədünniyyə sahibi imam Kastalani, Yusif Nəbhani həzrətləri kimi böyük şəxsiyyətlərin, yalan söyləyə biləcəklərini və ya səhih hədislə uydurma hədisi ayırd edə bilmədiklərini zənn etmək, necə də çirkindir!

Bu qədər Əhli-sünnət aliminin bildirdiyi səhih bir hədisi-qüdsini inkar edənin, o alimlərə inanmayanın, Rəsulullahın təriflənməsinə təhəmmül edə bilməyən bir məzhəbsiz olduğu açıq-aydındır.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину