Facebook Twitter WhatsApp

Həcdən əvvəl və həcdə ziyarət yerləri

Ankara

Hacı Bayramı Vəli həzrətləri (Ulus)

Seyid Abdülhakim Arvasi həzrətləri (Bağlum)

Konya

Həzrəti Mövlana və Muzeyi (Ulus)

Sədrəddin Konevi həzrətləri

Şəmsi Təbrizi həzrətləri

Alaəddin Camisi

İncə Minarə

Çinili Saray

Qoyunoğlu Muzeyi

Səlcuqlu Sultanları

Tarsus
1- 
Əshabi-Kəhf

Şanlı Urfa
1- Həzrəti İbrahimin alova atıldığı qala
2- Balıqlı göl 
Misir
1- 
İmam Şafii həzrətləri
2- 
İmam Şarani həzrətləri
3- 
Seyyidət Nəfisə həzrətləri
Bağdad
1- 
Seyid Abdülqadir Qeylani həzrətləri

2- İmam a’zam həzrətləri
3- İmam Əhməd ibn Hənbəl həzrətləri
4- Seyid Musa Kazım həzrətləri
Mədinəyi-münəvvərə
1- Ravdayı-Mutahhara
2- Həzrəti Əbu Bəkir [Sol yanı başındadır]
3- Həzrəti Ömər [Onun solunda]
4- Cənnətül Baqi [Həzrəti Aişə, Həzrəti Osman ve Əshabı-kiram qəbirləri]
5- Məscidi Kuba
6- Məscidi Qibləteyn
7- Həzrəti Həmzənin qəbri-şərifi
Məkkəyi-mükərrəmə
1- 
Əbu Qubeys dağı

2- Hira dağı
3- Cənnət-ül Muallə qəbiristanı
Mina
1- 
Həzrəti İsmayılın qurban edildiyi yer
2- 
Həzrəti İsmayılın şeytanı daşladığı yer
3- 
Məscidi Haif
Müzdəlifə
1- 
Məscidi Məşarilharam
Ərəfat
1- 
Məscidi İbrahim-nəmrə

2- Cəbəli Rahmə
Şam
1- 
Camiyi Əməviyə və Ağ Minarə

2- Həzrəti Hüseynin mübarək başı
3- Binti Zeynəb (Həzrəti Hüseynin qızı)
4- Bilalı Həbəşi həzrətləri
5- Ebu Hureyrə həzrətləri
6- Ümmü Gülsüm həzrətləri
7- Muhiddini Ərəbi həzrətləri
8- Qırxlar Məqamı
9- Səlahəddini Əyyubi
Humus
1- 
Xalid ibn Vəlid həzrətləri və oğlu

2- Həzrəti Ömərin oğlu Həzrəti Ubeydullah


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину