Facebook Twitter WhatsApp

M

Macid - Şan və şərəfi böyük, uca.

Macidə - Şan və şərəfi böyük, uca.

Məhbub - Sevilən, sevgili.

Məhbubə - Sevilən, sevgili.

Məhdum - Xidmət edilən, övlad.

Mahinəv - Yeni doğulmuş ay.

Mahir - Usta, əlindən iş gələn, bacarıqlı.

Mahirə - Usta, əlindən iş gələn, bacarıqlı.

Mahiyə - Aylıq.

Mahmud - Təriflənmiş, mədh edilmiş, səna edilmiş.

Mahmur - Sərxoş, yuxulu, bayğın gözlü.

Mahpeykər - Ay üzlü parlaq və nur üzlü.

Mahru - Ay kimi parlaq üzlü.

Maidə - Qurulmuş hazır süfrə.

Məqbulə - Qəbul olunmuş, bəyənilmiş.

Maksud - Arzu edilən.

Maksudə - Arzu edilən.

Məksur - Qısaldılmış, bir şeyə ayrılmış.

Məksurə - Qısaldılmış, bir şeyə ayrılmış.

Malik - Sahib.

Malikə - Sahib.

Mənsur - Qalib gələn, zəfərə nail olan.

Mənsurə - Qalib gələn.

Maral - Dişi maral.

Məruf - Hamı tərəfindən tanınan məşhur.

Mərufə - Hamı tərəfindən tanınan məşhur.

Məşuq - Sevilən, eşq ilə sevilən, sevgili.

Məşuqə - Sevilən, eşq ilə sevilən, sevgili.

Məsum - Qəbahəti olmayan, günahsız.

Məsumə - Qəbahəti olmayan, günahsız.

Məyda - Narin incə bədənli.

Məzhər - Nail olan, şərəflənən, bir yaxşılığa qovuşan.

Məzlum - Zülüm görmüş.

Məzlumə - Zülüm görmüş.

Məbruk - Təbrik edilməyə layiq.

Məbrukə - Təbrik edilməyə layiq.

Məbrur - Xeyirli, məqbul, bəyənilmiş.

Məbrurə - Xeyirli, məqbul, bəyənilmiş.

Məbşurə - Üzü gözəl, əndamlı.

Məcdəddin - Dinin böyüyü.

Məcid - Şan və şərəf sahibi, əzəmətli.

Məcidə - Şan və şərəf sahibi, əzəmətli.

Məcnun - Dəli, divanə, delicə sevən.

Mədəni - Şəhərli, bilikli və dünyagörüşü zəngin.

Mədih - Təqdirə layiq,tərifə dəyər.

Mədihə - Təqdirə layiq,tərifə dəyər.

Məfharət - İftixar edən.

Məfkurə - Nail olmaq üçün istənən ən uca məqsəd.

Məftun - Könül vermiş, tutqun, vurğun.

Məftunə - Könül vermiş, tutqun, vurğun.

Məhcur - Bir kənarda atılmış.

Məhcurə - Bir kənarda atılmış.

Mehdi - Hidayət edən, doğru yola çatdıran.

Mehdiyə - Doğru yolda olan.

Mehparə - Ay parçası.

Mehtab - Ay işığı.

Mehvəş - Ay kimi gözəl.

Məkiyyə - Məkkəli.

Məkki - Məkkəli.

Məlahət - Gözəl üzlü.

Məlda - İncə və təzə.

Mələk - Məsum, həlim, səlim.

Məlih - Gözəl, şirin, sevimli.

Məlihə - Gözəl, şirin, sevimli.

Məlik - Padşah, mal sahibi.

Məlikə - Padşah, mal sahibi.

Məlis - Bal arısı.

Məmdux - Təriflənmiş, bəyənilmiş.

Məmduxə - Təriflənmiş, bəyənilmiş.

Məmnun - Sevinmiş,şad olmuş.

Məmun - Qorxusuz, təhlükəsiz, sağlam, əmin.

Mənfusə -Xoş olan, çox xoşa gələn, ən gözəl.

Mərqub - Hamı tərəfindən  bəyənilən, rəhmət görən.

Mərqubə - Hamı tərəfindən  bəyənilən, rəhmət görən.

Mərhum - Rəhmətlə bəzənmiş.

Məric - Ege dənizinə tökülən çay.

Mərsət - Kərim, səxavətli.

Mərd - Sözünün əri, igid, bahadır.

Mərvə - Kəbə yaxınlığındakı kiçik bir təpə.

Məryəm - Dininə bağlı.

Məsadət - Xoşbəxt.

Məstan - Məst olmuş, bayılmış,huşunu itirmiş.

Məstinaz - Süzgün baxışlı.

Məsud - Xoşbəxt.

Mətin - Sağlam, dözümlü, özü və sözü doğru, etimad edilən.

Məvhibə - Bəxşiş, ehsan, bağış.

Meymunə - Uğurlu, bərəkətli, mübarək.

Meysərə - Zenginlik, rahatlıq.

Mehman - Qonaq.

Mehri - Günəş kimi parlaq və işıqlı.

Mehrimah - Günəş ilə ay.

Mehrinaz - Çox nazlı.

Mehriyə - Günəş kimi parlaq və işıqlı.

Minnaz - Çox nazlı.

Mimoza - Yarpağına toxunduqda yığılan bir çiçək.

Mir - Əmir komandir, bəy, vali, hökmdar.

Merac - Nərdivan yüksələn, yüksəklərə çıxan.

Mirkəlam - Kübar danışan, xoşsohbət, söhbət adamı.

Mirzə - Hökmdar soyundan gələn, bəyzadə.

Misbah - Lampa.

Mithət - Mədh etmək, tərifləmək.

Müəllə - Uca, yüksək.

Müəllim - Öyrədən, Təzim edən, xoca.

Müəmmər - Uzun ömürlü, ömür sürən, yaşayan, bəxti açıq.

Müəttər - Gözəl ətirli.

Müəz - Sığınan, qorunan, sarılan.

Müəzzəz - İzzət və şərəf sahibi, dəyərli.

Mübarək - Bərəkətli, feyzli, uğurlu, xeyirli.

Mübəccəl - Ucaldımış, böyüdülmüş, təbcil edilmiş.

Mübərra - Təmizə çıxarılmış, açıqlanmış

Mübəşşər - Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən..

Mübəşşir - Müjdələnən, yaxşı xəbər verilib sevindirilən..

Mübəyyən - Açıqlanmış, aşkarlanmış.

Möbin - Açıq-aşkar, bəlli.

Möbinə - Açıq-aşkar, bəlli.

Mücahid - Cihad edən, nəfsini tərbiyə edən.

Mücahidə - Cihad edən, nəfsini tərbiyə edən.

Mucib - İstəniləni verən, boş çevirməyən.

Mucibə - İstəniləni verən, boş çevirməyən

Müctəba - Seçilmiş.

Müdrik - İdrak edən, anlayışlı, ağıllı.

Müdrikə - İdrak edən, anlayışlı, ağıllı.

Müfid - Söhbətindən istifadə edilən, yararlı.

Müfidə - Söhbətindən istifadə edilən, yararlı.

Məhəbbət - Sevgi.

Mühəddərə - Namuslu, iffətli, örtülü müsəlman.

Muhamməd - Yerdə və göydə çox övülən,təriflənən.

Məhərrəm - Haram qılınmış, dinən qadağan edilmiş.

Muhib - Sevən, dost, sevgili.

Muhibbə - Sevən, dost, sevgili.

Müxlis - Xalis, həqiqi dost, ixlaslı.

Muxlis - Xalis, həqiqi dost, ixlaslı.

Muhsin - Yaxşılıq və ehsan edən, səxavətli.

Muhsinə - Yaxşılıq və ehsan edən, səxavətli.

Muxtar - Seçilmiş, seçkin.

Möhtərəm - Hörmətə layiq, sayılmış, qiymətli, şərəfli.

Möhtəşəm - Göz qamaşdıracaq böyüklükdə və ya gözəllikdə olan.

Mühyiddin - Dini əhya edən.

Muin - Yardım edən, köməkçi, müavin.

Muinə - Yardım edən, köməkçi, müavin.

Muiz - İkram edən,qonaq edən, şərəf verən, qarşılayan.

Muizə - İkram edən, qonaq edən,şərəf verən, qarşılayan.

Müjdat - Xoş xəbər, müjdəli xəbər.

Müjdə - Xoş xəbər, sevincli xəbər.

Müjgan - Kipriklər.

Müjgen - Kiprik.

Müqəddər - Alın yazısına inanan.

Müqəddəs - Mübarək, təmiz.

Müqbil - Xoşbəxt, bəxtiyar, mübarək.

Müqbilə - Xoşbəxt, bəxtiyar, mübarək.

Mükərrəm - Şərəfli, uca, əziz, hörmət və təzim görən.

Mükrim - İkram edən, qonaq edən.

Mükrimə - İkram edən, qonaq edən.

Müqtədi - İqtida edən, tabe olan, uyan.

Müqtədir - İqtidarlı, gücü yetən.

Müktəfa - Arxasından gedilən.

Müktəfi - İktifə edən, izindən təqib edən.

Mülayim - Yumşaq xasiyyətli, mədəni hərəkət edən.

Mömin - Haqq dinə inanmış, müsəlman.

Möminə - Haqq dinə inanmış, müsəlman.

Mümtaz - İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Mümtazə - İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Münci - Qurtaran, xilaskar.

Münciyə - Qurtaran, xilaskar.

Münəvvər - Aydınladılmış, mədəni və bilikli, aydın.

Münib - Haqqa dönən, peşman olan.

Münibə - Haqqa dönən, peşman olan.

Münif - Yüksək, böyük, məşhur.

Münifə - Yüksək, böyük, məşhur.

Münir - Nurlandıran, aydınladan.

Münirə - İşıq verən, parlaq, nurlu.

Munis - Ünsiyyətli, alışılan, cana yaxın, sevimli.

Munisə - Ünsiyyətli alışılan, cana yaxın, sevimli.

Müntəha - Nəticə, son yer.

Murad - İstək, arzu, məqsəd. Seçilən.

Mürən - Axar su, çay, bulaq.

Mürsəl - Elçiliklə göndərilmiş.

Mürşid - İrşad edən, doğru yolu göstərən.

Mürşidə - İrşad edən, doğru yolu göstərən.

Mürtəza - Bəyənilmiş, seçilmiş.

Mürüvvət - İnsanlıq, mərdlik, sevincli,xoş günlərini görmək.

Musa - Allahü təala ilə Tur dağında danışmış Peyğəmbər.

Müşavir -Hamının məsləhətləşdiyi adam

Müşərrəf - Şərəfli qılınmış.

Müşfiq - Şəfqətli, mərhəmətli, acıyan.

Müşfiqə - Şəfqətli, mərhəmətli, acıyan.

Müşir - İşarə edən, yol göstərən, yüksək rütbəli,general.

Müslih - İslah edici və düzənə salan.

Müslihə - İslah edilmiş, islah olunmuş.

Müslim - Təslim olmuş, müsəlman.

Müslimə - Təslim olmuş, müsəlman.

Mustafa - Saf hala gətirilmiş, süzülmüş, güzidə.

Müstəqim - Doğru yolda olan.

Mutəhhər - Təmizlənmiş, mübarək.

Mütəsim - Günahdan çəkinən, əliylə tutan, yapışan.

Mötəbər - Qədri bilinən, qiymətli təqdir edilən.

Mütəməd - Etimad edilən, güvənilən.

Müti - Verən, ehsan edən.

Muti - Haqqa itaət edən, boyun əyən.

Mütiə - İtaət edən, boyun əyən.

Mutlu - Halından, məmnun, məsud, bəxtiyar.

Müttəlib - Tələb edən, istəyən.

Müvəhhid - Allahın birliyinə inanan.

Müvəhhidə - Allahın birliyinə inanan.

Müvəddət - Sevgi, dostluq, məhəbbət.

Müyəssər - Rahat başa gələn,asanlıqla nəsib olan,məqsədə çatmaq.

Müzəffər - Zəfər, qazanmış, qəhrəman.

Müzdad - Artmış, çoxalmış, uzun.

Müzəhhər - Çiçəkli, çiçək açmış, çiçəklənmiş.

Müzəyyən - Bəzəkli, süslənmiş, bəzənmiş, donanmış.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину