Facebook Twitter WhatsApp

İçki, dinimiz və sağlamlığımız

Sual: Şərabın, spirtli içkilərin, sağlamlıq üçün faydalı olduğu, dozasında içki içmənin günah olmadığı söylənir. İçkinin dinimizdəki yeri nədir?

CAVAB

            Qurani-Kərimdə, hədisi-şərifləridə hamr kəlməsi keçir. Hamr, spirtli içkidir. İçkinin müxtəlif xəstəliklərə yol açdığı, ağılı azaltdığı, qaraciyəri, beyni və sinirləri xarab etdiyi, elmi olaraq dəfələrlə təsbit edilmişdir. Bir kimsə müsəlman olmasa belə sağlamlığa olan zərərindən ötrü içkidən uzaq durmalıdır! Müsəlman isə sağlamlığa heç zərəri olmasa da tək damcı içməməlidir. Qurani-Kərimdə məalən buyuruldu ki:

“Ey iman edənlər, içki, qumar, bütlər, fal oxları şeytanın nəcis işləridir; bunlardan uzaq dayanın ki, qurtuluşa çatasınız. Şeytan, içki və qumar ilə aranıza düşmənlik və kin soxmaq, sizi Allahı xatırlamaqdan və namazdan uzaqlaşdırmaq istəyər. Artıq hamınız imtina edin!” (Maidə 90,91) 

Hədisi-şəriflərdə buyuruldu ki:

“İçkinin haram olduğuna dair qəti hökm endi.” (Müslim)

 “İhtimar (spirt olan) etmiş hər içki haramdır” (Əbu Davud)

 “Çoxu sərxoş edən içkinin azını da içmək haramdır.” (Nəsai)

 “İçkidə dərman xüsusiyyəti yoxdur. Xəstəlik verər.” (Müslim)

 “İçki, bütün pisliklərin başıdır.” (Tabərani)

 “İçki pislik doğurar.” (Beyhəqı, Rüzeyn)

“İçki hər pisliyin açarıdır.”  (İbni Macə)

“Allaha və axirətə inanan içki içməsin, içki içilən süfrəyə də oturmasın!” (Tabərani)

“İçkidən çəkinin! Ağac qol-budaq açdığı kimi, içki də pislik saçar.” (İbni Macə)

“İçki, günahların ən böyüyüdür, hər pisliyin və günahın anasıdır.” (Tabərani)

“İçki içənin həya pərdəsi cırılar, şeytan ona yoldaş olar, hər pisliyə sövq edər və hər yaxşılıqdan uzaqlaşdırar” (Tabərani)

“Sərxoş, qəbrindən qalxarkən iki gözü arasında, “Bu Allahın rəhmətindən məhrumdur” yazısı görülər.” (Deyləmi)

“Rəhmət mələkləri sərxoşdan uzaq dayanar.” (Bəzzar)

“İçki içənin, qiyamətdə üzü qara, dili sallanandır, pis qoxusundan hər kəs qaçar.” (Zəvacir)

“Bir zaman gələr ki, içkinin adı dəyişdirilib halal sayılar.” (İ. Əhməd)

“İçki, zinadan pisdir.” (R. Nasıhin)

“Allahu təala içki içənə, içirənə, alıb satana, hazırlayana, saxlayana, daşıyana, özünə aparılana və pulunu yeyənə lənət etdi.” (İbni Macə)

“Əmanətə xəyanət edilər, zəkat cəza kimi istənməyərək verilər, aşağı kəslər başa keçər, zalımlara şərindən qorxulduğu üçün yaxşılıq edilər, içkilər içilər, çalğılar çalınar və sonra gələnlər (törənənlər) əvvəlkiləri pisləyərsə, müxtəlif fəlakətlərə məruz qalarlar.” (Tirmizi)

“Bir kral, bir adamı tutub “içki, qətl, zina və donuz əti yeməkdən birini seç, yoxsa səni öldürəcəyəm” deyər. Adam içkini seçər. Onu içəndə hamısını da edər.” (Tabərani, Hakim)

“Pisliklərin hamısı qıfıllı bir yerdədir. Bu yerin açarı içkidir. İçki içən, o qapını açıb içinə düşər.” (Abdürrəzzak)

“Bütün pisliklər bir yerə toplanmışdır. Bu yerin qıfılı zina, açarı içkidir. Bütün yaxşılıqlar da bir yerdə toplanmışdır. Bu yerin qıfılı namaz, açarı dəstəmazdır.” (İslam Əxlaqı)

“Keçmiş zamanlarda bir abid, insanlardan ayrı bir yerdə ibadət edərkən, bunu görən bir qadın ona könlünü verir, xidmətçisini göndərir. Xidmətçi, abidə gəlib, bir şahidlik üçün sizi çağırırlar, deyir. Abid də gedir. Bir neçə qapı keçərək gözəl qadının yanına çatır. Qadın, “Ya bu uşağı öldür, ya mənimlə zina et və ya bu şərabdan iç. Birini etməzsən bütün gücümlə qışqırar, səni rüsvay edərəm” deyir. Abid bunların birini etmək məcburiyyətində qalanda, şəraba razı olur. Şərabı içəndə sərxoş olur, daha sonra qadınla zina edir, uşağı da öldürür. Vallah iman ilə şərab bir yerdə ola bilməz. Biri digərini uzaqlaşdırar.” (İbni Hibban)

“  Cənabı—Haqq, zurna, balaban, ud, dəf kimi bütün çalğı alətlərini, cahiliyyət dövründə tapınılan bütləri qaldırmağımı əmr edib, özündən qorxub,içkini buraxan möminə Cənnət nemətlərini  bəxş edəcəyini də bildirdi.” (İ. Əhməd)

“Şəraba dəyişik adlar qoyub içilər, çalğı və müğənni qadınlar çoxalarsa Allahu təala onları yerə batırar.” (İbni Macə, İbni Hibban)

“Çalğılar çoxalar və içkilər içilərsə, yerə batmaq, başqa şəklə çevrilmək kimi bəlalar gələr.” (Tirmizi)

“İçki içilər, pis qadınlar çoxalarsa, kişi kişi ilə, qadın qadınla əlaqədə olduğu vaxt, müxtəlif bəlalar gələr.” (Beyhəki)

“Şərab içənin namazı qırx gün qəbul olunmaz.” (Tirmizi, Hakim, Nəsai)

“Namazı qəbul olunmaz” demək, namazı boşa gedər demək deyildir. Namaz borcundan xilas olar, namaz qılmaqla qovuşacağı böyük savabdan məhrum qalar deməkdir. Namaz qılanın, günahları buraxması asanlaşar. İçki içən də namaza davam etməlidir.

“Adam, mömin olduğu halda zina və oğurluq edə bilməz, içki içə bilməz. Bunları edən İslam halqasını boynundan çıxarmış olar. Tövbə etsə, Allahu təala tövbəsini qəbul edər.” (Nəsai)

“Zina edən və şərab içənin imanı, köynəyin kürəkdən çıxdığı kimi çıxar.” (Hakim)

“İçki ilə iman bir yerdə olmaz, biri digərini uzaqlaşdırar.” (Beyhəki)

“İçki içənin qəlbindən  iman nuru çıxar.” (Tabərani)

“Sərxoş Cənnətə girə bilməz.” (Hakim)

Hər içki içənə kafir deyilməz. Çünki Əhli-sünnət etiqadında böyük günah işləyənə kafir deyilməz. (Bəzi yanlış din adamları böyük günah işləyənə, məsələn içki içənə, namaz qılmayana, açıq gəzənə kafir deyərlər. Onların buna görə də İslamiyyətlə yəni əhli-sünnət ilə əlaqəsi yoxdur.) İslam alimləri, (Cənnətə girə bilməz) hədisi-şərifini, (Günahının cəzasını çəkmədən Cənnətə girə bilməz) şəklində açıqlamışdırlar.

Həmişə böyük günah işləyən namaz qıla bilməz, haramlara əhəmiyyət verə bilməz, Allah qorusun imanını itirə bilər. Bunun üçün içki içənin və digər böyük günahları işləyənin bir gün iman nuru sönə bilər. Atalarımız, “Su səhəngi su yolunda qırılar” demişdirlər. Hər su səhəngi su yolunda qırılmadığı kimi, hər içki içən də imansız ölər deyilə bilməz. Ancaq davamlı işlənən günahlar, insanı küfrə sürükləyər. İçki içənlər, namaza əhəmiyyət verib qılmağa davam edərsə, içkini buraxmaları asan olar.  Qurani-Kərimdə məalən, “Namaz, hər pislikdən qoruyar” buyurulur. (Ənkəbut, 45)

İçki içənin sualı

Sual: Çox içən bir yoldaş, “Oxuduğum məallərə görə, Nəhl surəsinin 67-ci ayəsində, içki tövsiyə edilir. Bir də, İnsan surəsinin 21-ci ayəsində, “Cənnətdə təmiz şərab içilir” yazılır. O ayədə Şərabən tahura keçir. Şərab haram olsa təmiz deyilməz, Cənnətdə olmaz. Bu iki ayəyə istinadən içirəm” deyir. İçki, şərab haram deyil?

CAVAB

O kimsə şərabın haram olduğunu bildiyi halda, lağ etmək üçün elə söyləyir. Lağ deyilsə, məal oxumaqla elə anlamışsa, məal oxumanın zərəri  burada da açıqca görülür.

Bildirilən ayəti-kərimədə içki haram edilməmişdən əvvəl Məkkədə nazil olmuşdur. Daha sonra içki haram edilmişdir. O ayəti-kərimənin məali belədir:

“Xurma ağaclarının meyvəsindən və üzümlərindən də səkər (xurma şərabı) (içki, sirkə, şirə) və gözəl bir ruzi əldə edərsiniz.  Beləliklə, bunda da ağılla düşünən bir qövm üçün heç şübhəsiz bir ayə (ibrət) vardır.” (Nəhl 67)

Bu ayədəki səkər kəliməsinin o vaxtda da yaxşı bir mənaya gəlməyib, vaxt gələcək qadağan ediləcəyinə işarə vardır. Ondan əvvəlki ayəti-kərimənin məali belədir:

“Süd verən heyvanlarda sizə bir ibrət vardır. Sizə, onların qarnındakı qarın pisliyi ilə qan arasından qandan meydana gələn və asanca içilə bilən (içində şəkər, yağ və mineral maddələr və sairə olan) tərtəmiz bir süd içirdirik” (Nəhl 66)

Bu ayədəki qarın pisliyi və qandan xalis süd meydana gəlməsi diqqət çəkir. Bu baxımdan səkər gözəl bir nemət deyildir. Bir də səkər kəliməsində, sıra, sirkə kimi mənalar da verilmişdir. (Beydavi Şahzadə haşiyəsi)

Əgər səkər nemətdirsə şirə, sirkə və bəhməz üçün deyilmişdir. İbni Abbas həzrətlərinin rəvayətinə görə səkər, Həbəş dilində sirkə deməkdir. (İtkan-İmamı Süyuti)

            Nəhl surəsindəki 67-ci ayədə keçən gözəl ruzi üçün, “Yaş və quru xurma, yaş və quru üzüm, sirkə, bəhməz və müxtəlif şirnilər” deyilmişdir. (Cəlaleyn)

Xurma, üzüm kimi qidalardan faydalı və zərərli ruzilər hazırlana bilər. İçki qəti haram edilmədən əvvəl nazil olan bir ayəti-kərimə məali belədir:

“Sənə içki və qumarı soruşanlara de ki: “Onlarda həm böyük günah, həm də insanlar üçün faydalar vardır. Günahları isə faydalardan daha böyükdür”  (Bəqərə, 219)

Qurani-Kərimdə Cənnət əhli üçün, orada, “Tərtəmiz şərab içərlər” buyurulur. (İnsan 21)

Cənnət əhlinə veriləcək, “Şərabən tahura” deyə buyurulan təmiz şərabdan məqsəd, təmiz bir içkidir. Şərbət, məşrubat deməkdir. Azəri türkcəsində də şərab spirtli içkidir. Qurani-Kərimdə “hamr” deyilən spirtli içkilərin haram olduğu bildirilir. Bir ayəti-kərimə məali belədir:

“Ey insanlar, hamr (spirtli içki), qumar, bütlər və fal oxları şübhəsiz şeytan işi pisliklərdir, bunlardan çəkinin ki, səadətə çatasınız.” (Maidə 90)

Məallərə baxaraq ayələrə məna vermək səhv olar. Peyğəmbər əfəndimiz və səlahiyyətli İslam alimləri necə açıqlamışsa yalnız onu nəql etməli, öz anlayışını yazmaqdan çəkinməlidir. Peyğəmbər əfəndimizin içki haqqında bildirdiyi saysız hədisi-şəriflərdən bir neçəsi  belədir:

“İçkinin haram olduğuna dair qəti hökm endi” (Müslim)

“İhtimar (Spirti olan) etmiş hər içki haramdır” (Əbu Davud)

“Çoxu sərxoş edən içkinin, azını da içmək haramdır” (Nəsai)

“Rəbbim, izzəti üzərinə and içdi ki, bir qul dünyada Hamr (Spirtli içkiləri) içərsə, ona  Qiyamətdə şübhəsiz Cənnət şərabını haram edər, bir qul da hamrı (içkini)tərk etsə, Allah da ona şübhəsiz, Cənnət şərabından içirər.” (Əbu Nuaym)


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину