Gözəl İslam / Bəşir ibn Sad

Bəşir ibn Sad

            Həzrəti Əbu Bəkirə ilk biyət edən səhabə.

            Bəşir ibn Sad Mədinəli Müsəlmanlardan idi. İkinci Əqəbə Biyətinə qatılmış, hər cür təhlükəyə qarşı Rəsulullahı qoruyacağına dair söz vermişdi. Rəsulullahın bütün döyüşlərinə qatılmış, böyük fədakarlıqlar göstərmişdi.

Yedikcə artan xurma

            Bəşir ibn Sadın qızı buyurur:

Mən də alıb apardım. Yolda Rəsulullaha rast gəldim. Buyurdu ki:

Mən də  xurmaları iki ovcuna tökdüm, ovuclarını belə doldurmamışdı. Sonra bir parça gətirilməsini əmr etdi. Parça gətirildi və yerə sərildi. Rəsulullah əfəndimiz parçanın üzərinə xurmaları payladı. Sonra yanında olanlara:

Orada olanlar və Xəndək xalqı parçadakı xurmalardan yedikləri halda xurmalar bitmədi.

Əbu Məsud belə deyir:

Rəsulullah əfəndimiz sükut edib cavab vermədilər. Biz də:

Bir az sonra Rəsulullah əfəndimiz “Salli, barik” dualarını oxuyaraq belə dua etməmizi əmr etdilər.

Xidmət şərəfini qazandıq

            Peyğəmbər əfəndimiz axirətə təşrif edincə Əshabı-kiram, Bəni Səid kölgəliyində toplanmış,  xəlifənin seçilməsi məsələsini danışırdılar. Ənsardan olan Müsəlmanlar, Sad ibn Ubadəni xəlifə seçmək istəyirdilər. Həzrəti Bəşir ayağa qalxıb:

Həzrəti Əbu Bəkir isə xəlifəlik üçün Həzrəti Ömər və Əbu Ubeydədən birinin seçilməsini tövsiyə buyurmuş, fəqət hər ikisi də bundan imtina etmişdi. Hətta Həzrəti Ömər, Həzrəti Əbu Bəkirə biyət etmək istəyincə, Bəşir ibn Sad daha cəld hərəkət edərək ondan əvvəl Əbu Bəkirin əlini tutdu. Biyət etdi.

            Bəşir ibn Sad həzrətləri Həzrəti Əbu Bəkirin xilafəti zamanında Ayn-ül-Təmr müharibəsində şəhid düşdü.

27-06-2018, 15:54
Geri