Facebook Twitter WhatsApp

Əhli-qiblə kimə deyilir?

Sual: (Bir insanda müsəlmanlıq əlamətlərindən biri belə olsa, məsələn namaz qılsa, onda başqa küfr əlaməti olsa da artıq əhli-i qiblə saylır, təkfir edilə bilməz) sözü doğrudurmu?
CAVAB
Doğru deyil. İslam alimləri bunun əksini bildirir:
1 - İmam-əzəm və imam-ı Şafi, (Əhli-qiblə olana kafir deyilməz) buyurdu. Bu söz, (Əhli-qiblə olan, günah işləməklə kafir olmaz) deməkdir. 72 anormal təriqət, əhli-i qibləyə. İctihad edilməsi caiz olan, açıqca anlaşılmayan dəlillərin şərhlərində yanıldıqları üçün, bunlara kafir deyilməz, lakin zəruri olan və təvatürlə bildirilmiş olan din məlumatlarında ictihad caiz olmadığı üçün, belə məlumatlara inanmayan, sözbirliyi ilə kafir olar. Çünki bunlara inanmayan, Rəsulullaha inanmamış olar. İman demək, Rəsulullahın Allahu təala tərəfindən gətirdiyi, zəruri olaraq bilinən məlumatlara inanmaq deməkdir. Bu məlumatlardan birinə belə inanmamaq küfr olar. (Milel-nihal) [Rəsulullahın gətirdiklərindən birinə belə inanmayan kafir olunca Rəsulullaha inanmayanın kafir olacağı açıqdır. La ilahə illəllah dediyi halda, qəsdən Məhəmməd-ün rəsulullah deməyən kafirdir.]

2 - 72 bidət firqəsi, namaz qıldığı və hər ibadəti etdiyi halda, bir qismi mülhid olmuş yəni dindən çıxmışdır. Dində sözbirliyi ilə bildirilən bir inancı və ya bir işi inkar edən, kafir və mürtəd olacağı üçün, La ilahə illəllah desə, hər ibadəti etsə və hər günahdan da qaçsa belə, artıq buna əhli-qiblə deyilməz. (Hədiqə)

3 - Zəruri din məlumatlarından və ya iman ediləcək şeylərdən birinə belə inanmayan, La ilahə illəllah Məhəmməd-ün rəsulullah desə də kafir olar. Yalnız Allaha inanmaq kafi deyil. Amentüdə bildirilən altı xüsusdan birini, məsələn qədəri inkar edən də kafir olar, bütün yaxşı əməlləri yox olar. (Rədd-ül-muxtar)

4 - 72 bidət firqəsi əhli-qiblə olduğu üçün, bunlara kafir deyilməz, lakin bunların, dində inanması zəruri olan şeylərə inanmayanları kafir olar. (Məktubatı Rəbbani 2/67, 3/38)

5 - Məşhur bir fərzi inkar edən kimsə, namaz qılsa da kafir olar. (Bəriqə) [Məsələn, hal-hazırda təsəttürə ehtiyac yoxdur demək küfrdür.]

6 - Bizim qıbləmizə dönərək namaz qılan hər kəs əhli-qiblə sayılmaz. Kafir olduqları icmayla sabit olan münafiqlər də, qıbləmizə dönüb namaz qılmaqdadır. (Tabaqat-üş-Şafi)

7 - Hər namaz qılana əhli-qiblə deyilməz. Bir hədis-i şərif tərcüməsi belədir:
(Yalan danışan, sözündə durmayan və əmanətə xəyanət edən, müsəlman olduğunu söyləsə, namaz qılsa, oruc tutsa da münafiqdir.) [Buxari] (Burada bildirilən kimsə, Allah rizası üçün deyil, inanmadığından görə, ibadətlərini nümayiş məqsədiylə etdiyi üçün münafiq olur. Yoxsa böyük günah işləyən kimsə kafir olmaz.)

8 - İmanın 6 şərtindən birinə inanmayan, namaz qılsa da kafirdir. (Eşiat-ül-Ləmalar)

9 - Bir Müsəlmanın, bir sözündən və ya bir işindən 100 şey anlaşılsa, bunlardan 99-u küfrə səbəb olsa, biri müsəlman olduğunu göstərsə, o bir şeyi anlamaq və ona kafir deməmək lazımdır, lakin bu xüsus, bir sözün və ya bir işin, yüz mənası olduğu vəziyyət üçündür. Yoxsa yüz sözdən və ya 100 işdən biri imanı göstərsə, 99u küfrünü göstərsə, bu kimsəyə müsəlman deyilməz; çünki bir kimsənin tək bir sözü və ya bir işi belə, açıq olaraq küfrü göstərsə, yəni imanı göstərəcək heç bir mənası olmasa, o kimsənin kafir olduğu aydın olar. Başqa sözlərinin və işlərinin imanı göstərmələri, imanlı olduğunu bildirmələri, o kimsəni küfrdən qurtarmaz, müsəlman olduğuna hökm edilməz. (Qiyamət və Axirət)

Müsəlman olmağın ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri, namaz qılmaqdır. Camaatla qılması da, həmçinin bir əhəmiyyət daşıyar. Buna baxmayaraq Peyğəmbər əfəndimiz buyurur ki:
(Axır zamanda bir məsciddə mindən çox adam namaz qılacaq, lakin içlərində bir dənə mömin olmayacaq.) [Deylemi]

Demək ki, müsəlman olmaq üçün, yalnız müsəlman əlamətlərinin olması kifayət etməz. Dində zəruri bilinməsi və inanılması lazım olan məlumatlardan, birini belə inkar etməməsi şərtdir.

Sual: Müsəlmanda, küfrü tələb edən bir vəziyyət görülsə, buna kafir demək olarmı?
CAVAB
Müsəlman olduğunu söyləyən, kəlmeyi-şəhadət oxuyana, şübhə ilə küfr damğası basılmaz.

Müsəlman olduğunu söyləyən bir kimsənin bir işində və ya sözündə bir çox küfr əlamətləri ilə bir iman əlaməti və ya küfr olması şübhəli olan bir əlamət olsa, buna kafir deməməlidir. Çünki müsəlmana yaxşı zənn olunur. (Rədd-ül-muxtar)

Küfr əlamətini istədiyi açıq şəkildə anlaşınca, kafir olar. Şərh etməmiz fayda verməz. (Bezzaziyye)

Sual: 72 bidət firqəsinin Cəhənnəmdə günahları və etiqadlarının pozlduğu qədər qaldıqdan sonra Cənnətə gedəcəyi hədis-i şərif və İslam alimlərinin sözləri bildirilmir mi?
CAVAB
Amma bidət firqəsi elə olacaq, hər əhli-qiblə olan deyil ki. Küfrə düşməmiş olanları elə olacaq. Küfrə düşənləri sonsuz Cəhənnəmdə qalacaq.

Sual: (Gündə beş dəfə Kəbəyə üz tutub, Təhıyyatdan kəlimeyi-şəhadəti söyləyən, küfrə düşüb küfrünə tövbə etməsə də, küfrü üzərində sabit qalmaz) deyənlər çıxır. Bu səhv deyil mi?
CAVAB
Bu söz əhli-sünnə etiqadına ziddir. İmam-əzəm həzrətləri buyurur ki: Tövbə üçün yalnız kəlmeyi-şəhadət söyləmək kafi deyil, küfrə səbəb olan şeydən də tövbə etməsi lazımdır. O şeydən tövbə etməzsə, namaz qılsa da kafirdir.

Sual: Bəziləri, (La ilahə illəllah deyən Cənnətə girər) hədisinə görə, 72 dəlalət təriqəti da Cəhənnəmdə sonsuz qalmaz "deyir. Bu şərh doğrudurmu?
CAVAB
Səhvdir. Bir münafiq da La ilahə illəllah deyə bilər. Kafir olaraq ölənləri Cənnətə girə bilməz.

Sual: Təkfir hastalığımızın özündə bir cür özümüzü ilahlaşdırma virusu vardır demək caizdirmi?
CAVAB
Bu söz, Rəsulullaha və İslam alimlərinə bir böhtandır. Haşa, Rəsulullah və onun varisləri olan əhli-sünnə alimləri, küfrə düşənləri təkfir etdikləri üçün özlərini tanrılaşdıran bir virusa mi tutulmuşlar? Bu nə çirkin böhtandır? Etiqadı küfr olan dəlalət əhli, əhli-qiblə deyil, namaz qılsa da, hər ibadəti etsə də Cəhənnəmdə əbədi qalar. Əhli-qiblə olması üçün, küfr olan etiqadından tövbə etməsi lazım. Vəsiqələrını yuxarıda bildirdik.


В корзине: 0 шт.

на сумму: 0

Cəmi: 0

Оформить заказ Очистить корзину